Website powered by

Singular Trinity Music Album #4

Some of the Programs I used here were Sony Vegas Pro even though its a Video Editing Program. I really like Dub-Step and tried to make my own and still used Magix as well. One of my Favorite songs I made was #3 Exotic (Flying Hands).

1. /,-]Gémini[-'/ 3:34
2. /,-]BlüéStär[-'/ ​ 4:21
3. /,-]Èxötic[-'/ (Flying Händs) 4:37
4. /,-]Bläck Lötüs[-'/ (Dängér Clösé) 4:48
5. /,-]Spïrît[-'/ (Sïlvér Lîghts) 4:22
6. /,-]Ärrôw[-'/ (Ràïn ôf Lôvë) 4:26
7. /,-]Rébörn[-'/ 4:50
8. /,-]Säpphïré Côntörtîön[-'/ 4:21
9. /,-]Èvölutïôn[-'/ (Täké Cöntrôl)​​ 4:48
10. /,-]Vänqüîsh[-'/ 4:41
12. /,-]Xénöbîötîc[-'/ (Bäss Drôp) 4:55
11. /,-]Tränsîstör[-'/ (Tränsäctîön) 5:47

/,-]Gémini[-'/

/,-]BlüéStär[-'/

/,-]Èxötic[-'/ (Flying Händs)

/,-]Bläck Lötüs[-'/ (Dängér Clösé)

/,-]Spïrît[-'/ (Sïlvér Lîghts)

/,-]Ärrôw[-'/ (Ràïn ôf Lôvë)

/,-]Rébörn[-'/

/,-]Säpphïré Côntörtîön[-'/

/,-]Èvölutïôn[-'/ (Täké Cöntrôl)

/,-]Vänqüîsh[-'/

/,-]Tränsîstör[-'/ (Tränsäctîön)

/,-]Xénöbîötîc[-'/ (Bäss Drôp)